Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die je ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website (www.nisba.com) en/of onze diensten. Nisba hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan en dit conform de geldende privacyregels te doen. In deze privacyverklaring lees je belangrijke informatie over de verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en/of diensten. Wij raden je aan voor gebruik van onze website en/of diensten dit document zorgvuldig door te lezen.

Nisba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerkingsdoelstellingen en dit daarop gebaseerde privacyverklaring. Controleer derhalve regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update.

Onze privacyverklaring komt erop neer dat we jouw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen;
 • zorgvuldig beheren en beveiligen.

Welke type persoonsgegevens worden verzameld?
Nisba verzamelt en verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de gebruikmaking van onze diensten en/of die je zelf hebt verstrekt voor de uitoefening van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • IP-adres;
 • Bankrekening / Giro rekeningnummer;
 • Financiële gegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt via een bericht (e-mail, contactformulier, overige correspondentie).

Doeleinden en rechtsgronden
De gegevens die Nisba verzamelt, worden slechts gebruikt met het doel het gebruik van onze diensten en/of website te faciliteren. Jouw persoonsgegevens worden in geen enkel geval, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, voor commerciële doeleinden aan derde partijen verstrekt.

Nisba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • Nisba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Nisba bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Nisba hanteert een bewaartermijn van twee maanden. De persoonsgegevens die Nisba langer moet bewaren, zoals gegevens voor de Belastingdienst, zijn hiervan uitgezonderd.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet (meer) ter zake zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gewerkt.  Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nisba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Onderaan deze pagina kun je de contactgegevens vinden om ons jouw verzoek te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken. De overeenkomst kan anders echter niet nagekomen worden.

Automatiseerde besluitvorming
Nisba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nisba) tussen zit.

Data delen met derden
Nisba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Nisba gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
Nisba heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je onderaan de pagina kunt vinden.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen over privacy en toegang tot jouw gegevens
Jerri Schrijver is de Functionaris Gegevensbescherming van Nisba. Indien je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, indien je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of indien je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met:

Nisba Software Solutions
Nieuwe Wetering 168
3194 TB Hoogvliet
085 1306 750
info@nisba.com
KvK: 242 82 779